NOTARIUSZ SOSNOWIEC - TOMASZ KRAWCZYK

KONTAKT

41-200 Sosnowiec
ul. Stanisława
Małachowskiego 9/5
(pierwsze piętro)

+48 32 764 03 09
+48 502 489 694

notariuszkrawczyk@gmail.com

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Czwartek: 10:00 - 18:00
Piątek: 9:00 - 15:00

Kancelaria Notarialna Notariusza Tomasza Krawczyka mieści się w samym centrum Sosnowca przy ulicy Stanisława Małachowskiego 9/5. W sąsiedztwie Kancelarii znajdują się liczne placówki bankowe oraz wszystkie wydziały Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Rozumiejąc potrzeby naszych klientów Kancelaria jest czynna od poniedziałku do czwartku od godziny 10:00 do godziny 18:00, tak aby bez kłopotów związanych z własną pracą móc dokonać czynności notarialnych w godzinach popołudniowych. W piątek Kancelaria jest czynna od godziny 9.00 do 15.00. Po wcześniejszej konsultacji z Notariuszem Tomaszem Krawczykiem istnieje możliwość umówienia się na czynności notarialne po godzinach pracy kancelarii lub w sobotę bądź niedzielę.

Bezpośrednio przed budynkiem Kancelarii znajduje się parking samochodowy. Lokalizacja Kancelarii pozwala także w łatwy i przyjazny sposób dotrzeć do Kancelarii za pośrednictwem komunikacji miejskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie Kancelarii znajdują się liczne przystanki autobusowe jak i tramwajowe pozwalające w szybki i wygodny sposób dojechać do Kancelarii zarówno ze wszystkich dzielnic Sosnowca jak i z miast ościennych.

Notariusz Tomasz Krawczyk w uzasadnionych przypadkach dokonuje także czynności notarialnych poza siedzibą kancelarii (w mieszkaniu, szpitalu, domu opieki).

Kancelaria Notarialna Notariusza Tomasza Krawczyka zapewnia swoim klientom bezpłatny dostęp do sieci internet.

Notariusz Tomasz Krawczyk wszelkich informacji dotyczących czynności notarialnych udziela bezpłatnie.

NOTARIUSZ

Notariusz Tomasz Krawczyk został powołany na stanowisko Notariusza Decyzją Ministra Sprawiedliwości i od 2014 roku prowadzi Kancelarię Notarialną w Sosnowcu przy ul. Stanisława Małachowskiego 9/5. Notariusz Tomasz Krawczyk jest mieszkańcem Sosnowca, absolwentem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu, a następnie Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł magistra prawa obronił pracą dyplomową pisaną pod patronatem Profesora Ryszarda Małajnego na temat „Ochrony praw nabytych w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Aplikację notarialną etatową notariusz Tomasz Krawczyk odbył w ramach Izby Notarialnej w Katowicach pod patronatem Pani Rejent Renaty Ciastoń. Po zdaniu z pozytywnym wynikiem państwowego egzaminu notarialnego pełnił funkcję asesora notarialnego, a później zastępcy notarialnego. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz Tomasz Krawczyk jest powołany do dokonywania wszelkich czynności, którym strony są obowiązane lub też z własnej woli chcą nadać formę notarialną.

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie, notariusz Tomasz Krawczyk

 • sporządza aktu notarialne (np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy podziału majątku, umowy działu spadku, pełnomocnictwa),
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (zarówno ustawowego jak i testamentowego),
 • na żądanie stron sporządza projekty aktów notarialnych,
 • sporządza poświadczenia (np. poświadczenia podpisu, poświadczenia okazanego dokumentu)
 • spisuje protokoły (np. protokoły ze zgromadzenia wspólników spółki z o.o., protokoły walnego zgromadzenia akcjonariuszy),
 • doręcza oświadczenia,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządza wypisy, odpisy a także wyciągi z dokumentów.

Notariusz Tomasz Krawczyk przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności notarialnej jest zobowiązany do udzielania bezpłatnych informacji dotyczących planowanych czynności i ich skutków prawnych

W szczególnych przypadkach (takich jak choroba czy niemożność dotarcia do kancelarii z uwagi na podeszły wiek bądź stan zdrowia) bądź w sytuacjach kiedy przemawia za tym charakter czynności (zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy, zabrania wspólnoty mieszkaniowej), notariusz Tomasz Krawczyk dokonuje czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii (np. w domu, w szpitalu, w domu opieki).

Notariusz Tomasz Krawczyk dokonuje także czynności z udziałem cudzoziemców. W sytuacji kiedy strona czynności prawnej nie włada w sposób dostateczny językiem polskim, do czynności notarialnej przywołany zostaje tłumacz przysięgły właściwego dla strony języka ojczystego.

Schemat dokonania czynności notarialnej:

 1. Kontakt z notariuszem – osobiście w Kancelarii, telefonicznie, mailowo.
 2. Dostarczenie do Kancelarii wymaganych dokumentów – osobiście w Kancelarii bądź mailowo.
 3. Rozmowa z notariuszem dotycząca planowanej czynności, jej skutków, konsekwencji podatkowych.
 4. Wyznaczenie terminu czynności notarialnej i wyliczenie kosztów.
 5. Przygotowanie przez notariusza właściwych dokumentów (w praktyce 1 - 3 dni).
 6. Spotkanie w Kancelarii wszystkich stron czynności, odczytanie przez notariusza umowy i złożenie odpowiednich podpisów.

DOKUMENTY I OPŁATY

Do przygotowania każdej czynności notarialnej notariusz Tomasz Krawczyk potrzebuje koniecznych dla danej czynności dokumentów. Na etapie przygotowywania przez notariusza aktu notarialnego dokumenty te mogą zostać przesłane do kancelarii w formie skanów drogą mailową. Oryginały dokumentów konieczne są do przedłożenia notariuszowi już przy samym faktycznym odczytywaniu aktu notarialnego.

Do każdego aktu notarialnego niezbędne są dane stawających do aktu notarialnego, takie jak: imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania, numery PESEL, numery dowodów osobistych, identyfikatory podatkowe NIP – w przypadku osób czynnie prowadzących działalność gospodarczą.

Jeśli strona czynności prawnej reprezentowana jest przez pełnomocnika konieczny jest Wypis aktu notarialnego obejmujący przedmiotowe pełnomocnictwo.

W przypadku jeżeli stroną umowy są małżonkowie bądź małżonek w małżeństwie którego obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej konieczny jest wypis aktu notarialnego obejmującego umowę majątkową małżeńską.

W celu ułatwienia procesu przygotowania dokumentów dla właściwej czynności notarialnej poniżej prezentujemy wykaz potrzebnych dokumentów dla najczęściej dokonywanych czynności:

Nazwa dokumentu Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
1. Odpis księgi wieczystej bądź numer księgi wieczystej – na podstawie numeru księgi wieczystej notariusz dokona wydruku aktualnego stanu księgi wieczystej z przeglądarki ksiąg wieczystych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych odpowiedni zgodnie z właściwością miejscową w stosunku do położenia przedmiotowego lokalu (w Sosnowcu - Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych przy ulicy Kaliskiej nr 7, godziny pracy: Poniedziałek od 7.30 do 18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30)
2. Podstawa nabycia – najczęściej wypis aktu notarialnego obejmujący umowę sprzedaży bądź darowizny przedmiotowej nieruchomości. Jeżeli sprzedający nabyli własność nieruchomości na podstawie dziedziczenia i nie ujawnili swoich praw w księdze wieczystej; prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony przez notariusza Akt Poświadczenia Dziedziczenia. Jeżeli sprzedający nabyli własność nieruchomości na podstawie licytacji komorniczej i nie ujawnili swoich praw w księdze wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu własności.
3. Wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowych działek. Właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Geodezji i Kartografii (w Sosnowcu Urząd Miejski Wydział Geodezji i Kartografii przy Alei Zwycięstwa nr 20, godziny pracy: Poniedziałek od 7.30 do 18.00, wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 13.00)
4. Mapa ewidencyjna lub mapa przeznaczona do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (w przypadkach odłączania działki do osobnej księgi wieczystej). właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Geodezji i Kartografii (w Sosnowcu Urząd Miejski Wydział Geodezji i Kartografii przy Alei Zwycięstwa nr 20, godziny pracy: Poniedziałek od 7.30 do 18.00, wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 13.00)
5. Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku planu zagospodarowania przestrzennego. właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Panowania i zagospodarowania przestrzennego (w Sosnowcu Urząd Miejski Wydział Planowania przestrzennego przy Alei Zwycięstwa nr 20, godziny pracy: Poniedziałek od 7.30 do 18.00, wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 13.00)
6. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy w przypadkach jeżeli decyzja taka została wydana Decyzję tą wydaje Wójt, Burmistrz, Prezydenta Miasta właściwy miejscowo dla przedmiotowej nieruchomości (w Sosnowcu Prezydenta Miasta Sosnowca - Urząd Miejski przy Alei Zwycięstwa nr 20, godziny pracy: Poniedziałek od 7.30 do 18.00, wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 13.00)
7. Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, w przypadkach kiedy nastąpił podział geodezyjny. Decyzję tą wydaje Wójt, Burmistrz, Prezydenta Miasta właściwy miejscowo dla przedmiotowej nieruchomości (w Sosnowcu Prezydenta Miasta Sosnowca - Urząd Miejski przy Alei Zwycięstwa nr 20, godziny pracy: Poniedziałek od 7.30 do 18.00, wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 13.00)
8. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - w przypadkach jeżeli własność nieruchomości przysługuje sprzedającym na podstawie dziedziczenia bądź na podstawie umowy darowizny dokonanej po 31 grudnia 2006 roku. właściwy Urząd Skarbowy (w Sosnowcu Urząd Skarbowy przy ulicy 3 Maja nr 20, godziny pracy: Poniedziałek od 7.00 do 18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00)
9. ważne dokumenty tożsamości stron czynności prawnej – dowody osobiste lub paszporty
10. umowa kredytowa – w przypadkach kiedy finansowanie zakupu nieruchomości jest w całości bądź w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego.
11. szczegółowe warunki i postanowienia umowy sprzedaży takie jak termin i sposób zapłaty ceny, termin wydania nieruchomości w posiadanie nabywcy, stan faktyczny nieruchomości.
12. Zaświadczenie właściwego Urzędu Miejskiego Wydziału Spraw Obywatelskich stwierdzające, że w budynku mieszkalnym na przedmiotowej nieruchomości nikt nie jest zameldowany (na żądanie strony kupującej). właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich (w Sosnowcu Urząd Miejski wydział Spraw Obywatelskich przy Alei Zwycięstwa nr 20, godziny pracy: Poniedziałek od 7.30 do 18.00, wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 13.00)
Pobierz dokument do druku

Pobierz dokument do druku

Nazwa dokumentu Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
1. Odpis księgi wieczystej bądź numer księgi wieczystej – na podstawie numeru księgi wieczystej notariusz dokona wydruku aktualnego stanu księgi wieczystej z przeglądarki ksiąg wieczystych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych odpowiedni zgodnie z właściwością miejscową w stosunku do położenia przedmiotowego lokalu (w Sosnowcu - Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych przy ulicy Kaliskiej nr 7, godziny pracy: Poniedziałek od 7.30 do 18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30)
2. Podstawa nabycia – najczęściej wypis aktu notarialnego obejmujący umowę sprzedaży bądź darowizny przedmiotowego lokalu. Jeżeli sprzedający nabyli własność lokalu na podstawie dziedziczenia i nie ujawnili swoich praw w księdze wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony przez notariusza Akt Poświadczenia Dziedziczenia. Jeżeli sprzedający nabyli własność lokalu na podstawie licytacji komorniczej i nie ujawnili swoich praw w księdze wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu własności.
3. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - w przypadkach jeżeli własność lokalu dokonanej po 31 grudnia 2006 roku. właściwy Urząd Skarbowy (w Sosnowcu Urząd Skarbowy przy ulicy 3 Maja nr 20 , godziny pracy: Poniedziałek od 7.00 do 18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00)
4. ważne dokumenty tożsamości stron czynności prawnej – dowody osobiste lub paszporty
5. umowa kredytowa – w przypadkach kiedy finansowanie zakupu lokalu jest w całości bądź w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego.
6. szczegółowe warunki i postanowienia umowy sprzedaży takie jak termin i sposób zapłaty ceny, termin wydania nieruchomości w posiadanie nabywcy, stan faktyczny lokalu.
7. Zaświadczenie właściwego Urzędu Miejskiego Wydziału Spraw Obywatelskich stwierdzające, że w lokalu będącym przedmiotem umowy nikt nie jest zameldowany (na żądanie strony kupującej). właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich (w Sosnowcu Urząd Miejski wydział Spraw Obywatelskich przy Alei Zwycięstwa nr 20 , godziny pracy: Poniedziałek od 7.30 do 18.00, wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 13.00)
8. Zaświadczenie Zarządcy nieruchomości stwierdzające, brak zaległości w opłatach eksploatacyjnych dotyczących przedmiotowego lokalu (na żądanie strony kupującej).
Pobierz dokument do druku

Pobierz dokument do druku

Nazwa dokumentu Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
1. Odpis księgi wieczystej bądź numer księgi wieczystej – na podstawie numeru księgi wieczystej notariusz dokona wydruku aktualnego stanu księgi wieczystej z przeglądarki ksiąg wieczystych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych odpowiedni zgodnie z właściwością miejscową w stosunku do położenia przedmiotowego lokalu (w Sosnowcu - Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych przy ulicy Kaliskiej nr 7, godziny pracy: Poniedziałek od 7.30 do 18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30)
2. Podstawa nabycia – najczęściej wypis aktu notarialnego obejmujący umowę sprzedaży bądź darowizny przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jeżeli sprzedający nabyli własność lokalu bezpośrednio od Spółdzielni Mieszkaniowej - Przydział lokalu lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jeżeli sprzedający nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na podstawie dziedziczenia i nie ujawnili swoich praw w księdze wieczystej, bądź też księga wieczysta nie jest prowadzona – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony przez notariusza Akt Poświadczenia Dziedziczenia. Jeżeli sprzedający nabyli własność lokalu na podstawie licytacji komorniczej i nie ujawnili swoich praw w księdze wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu własności.
3. aktualne Zaświadczenie właściwej Spółdzielni Mieszkaniowej stwierdzające komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, stwierdzające brak zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz stwierdzające czy uregulowany jest stan prawny gruntu. Właściwa Spółdzielnia Mieszkaniowa
4 . Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - w przypadkach jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje sprzedającym na podstawie dziedziczenia bądź na podstawie umowy darowizny dokonanej po 31 grudnia 2006 roku. właściwy Urząd Skarbowy (w Sosnowcu Urząd Skarbowy przy ulicy 3 Maja nr 20, godziny pracy: Poniedziałek od 7.00 do 18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00)
5. ważne dokumenty tożsamości stron czynności prawnej – dowody osobiste lub paszporty.
6. umowa kredytowa – w przypadkach kiedy finansowanie zakupu lokalu jest w całości bądź w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego.
7. szczegółowe warunki i postanowienia umowy sprzedaży takie jak termin i sposób zapłaty ceny, termin wydania nieruchomości w posiadanie nabywcy, stan faktyczny lokalu.
8. Zaświadczenie właściwego Urzędu Miejskiego Wydziału Spraw Obywatelskich stwierdzające, że w lokalu będącym przedmiotem umowy nikt nie jest zameldowany (na żądanie strony kupującej). właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich (w Sosnowcu Urząd Miejski wydział Spraw Obywatelskich przy Alei Zwycięstwa nr 20, godziny pracy: Poniedziałek od 7.30 do 18.00, wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 13.00)
Pobierz dokument do druku

Pobierz dokument do druku

Nazwa dokumentu Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
1. Odpis skrócony aktu małżeństwa. właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich (w Sosnowcu Urząd Miejski – Urząd Stanu Cywilnego przy Alei Zwycięstwa nr 20, godziny pracy: Poniedziałek od 7.30 do 18.00, wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 13.00)
2. ważne dokumenty tożsamości stron czynności prawnej – dowody osobiste lub paszporty.
3. informacja czy w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej małżonkowie są właścicielami jakichkolwiek nieruchomości dla których prowadzone są księgi wieczyste.
Pobierz dokument do druku

Pobierz dokument do druku

Nazwa dokumentu Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
1. ważne dokumenty tożsamości stron czynności prawnej – dowody osobiste lub paszporty.
2. szczegółowe dane osoby bądź osób powołanych do dziedziczenia takie jak imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia.
3. w przypadku testamentów z zapisem windykacyjnym szczegółowe dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem zapisu - Odpis księgi wieczystej bądź numer księgi wieczystej – na podstawie numeru księgi wieczystej notariusz dokona wydruku aktualnego stanu księgi wieczystej z przeglądarki ksiąg wieczystych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, ewentualnie akt notarialny stanowiący podstawę nabycia nieruchomości .
Pobierz dokument do druku

Pobierz dokument do druku

Nazwa dokumentu Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
1. ważne dokumenty tożsamości stron czynności prawnej – dowody osobiste lub paszporty.
2. umowa najmu okazjonalnego.
3. Odpis księgi wieczystej bądź numer księgi wieczystej najmowanego lokalu – na podstawie numeru księgi wieczystej notariusz dokona wydruku aktualnego stanu księgi wieczystej z przeglądarki ksiąg wieczystych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Pobierz dokument do druku

Pobierz dokument do druku

Nazwa dokumentu Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
1. Odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej. właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich (w Sosnowcu Urząd Miejski – Urząd Stanu Cywilnego przy Alei Zwycięstwa nr 20, godziny pracy: Poniedziałek od 7.30 do 18.00, wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 13.00)
2. informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych według wiedzy osoby składającej oświadczenie (imion i nazwiska tych osób, adresy aktualnego zamieszkania, stopień pokrewieństwa.
3. ważne dokumenty tożsamości stron czynności prawnej – dowody osobiste lub paszporty.
Pobierz dokument do druku

Pobierz dokument do druku

Nazwa dokumentu Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
1. Odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej. właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich (w Sosnowcu Urząd Miejski – Urząd Stanu Cywilnego przy Alei Zwycięstwa nr 20, godziny pracy: Poniedziałek od 7.30 do 18.00, wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 13.00)
2. Odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka osoby zmarłej, w przypadkach kiedy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim w chwili śmierci. właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich (w Sosnowcu Urząd Miejski – Urząd Stanu Cywilnego przy Alei Zwycięstwa nr 20, godziny pracy: Poniedziałek od 7.30 do 18.00, wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 13.00)
3. Odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci osoby zmarłej w przypadkach kiedy noszą one nazwiska rodowe. W przypadku kobiet które zmieniły nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego – Odpisy skrócone aktu małżeństwa. właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich (w Sosnowcu Urząd Miejski – Urząd Stanu Cywilnego przy Alei Zwycięstwa nr 20, godziny pracy: Poniedziałek od 7.30 do 18.00, wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 13.00)
4. Numer PESEL osoby zmarłej (dowód osobisty, karta Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych).
5. testament spadkodawcy, w przypadkach kiedy osoba zmarła sporządziła testament.
6. Wypisy aktów notarialnych obejmujące oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, w przypadkach kiedy takie oświadczenia były składane.
7. Wypisy aktów notarialnych obejmujące umowy o zrzeczenia się dziedziczenia, w przypadkach kiedy umowy takie były zawarte.
8. informację o numerach ksiąg wieczystych prowadzonych dla osoby zmarłej.
9. ważne dokumenty tożsamości stron czynności prawnej – dowody osobiste lub paszporty.
Pobierz dokument do druku

Pobierz dokument do druku

Notariusz uzależnia dokonanie czynności notarialnej od pobrania opłat sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych bądź podatku od spadków i darowizn. Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnej przysługuje wynagrodzenie każdorazowo ustalone ze stronami czynności notarialnej.

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Oznacza to że notariusz jest obowiązany do obliczenia i pobrania od podatnika właściwego w danej sytuacji podatku i wpłacenia go we właściwym terminie do właściwego Urzędu Skarbowego.

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadkach kiedy w formie aktu notarialnego dokonywane są następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki; a ponadto zmiany wymienionych wyżej umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn w przypadkach kiedy w formie aktu notarialnego dokonywane są następujące czynności cywilnoprawne:
 • umowy darowizny,
 • umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugoda w tym przedmiocie,
 • umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności
 • umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania,

Notariusz ma obowiązek pobrać odpowiednią opłatę sądową od osoby – strony aktu notarialnego na której zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych spoczywa obowiązek uiszczenia tej opłaty. Notariusz przekazuje pobrane opłaty sądowe na rachunki bankowe właściwych Sądów Rejonowych we wskazanym przepisami ustawy terminie

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnej przysługuje wynagrodzenie każdorazowo ustalone ze stronami czynności notarialnej, nie wyższe jednak niż wynagrodzenie maksymalne określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej powiększone o podatek VAT według obowiązującej stawki procentowej.

Notariusz Tomasz Krawczyk wszystkich informacji i temat planowanych czynności notarialnych udziela zawsze bezpłatnie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących kosztów konkretnych czynności prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Kancelarią. Notariusz Tomasz Krawczyk wyliczy wszelkie związane z konkretną czynnością prawną i udzieli Państwu szczegółowych informacji.

UDOGODNIENIA

Parking u notariusza w Sosnowcu

PARKING

Bezpośrednio przed budynkiem Kancelarii Notarialnej znajduje się bezpłatny parking. Dodatkowo w najbliższym sąsiedztwie (50m) znajduje się parking płatny oraz dwa duże place na których bezpiecznie można pozostawić samochód.

WiFI u notariusza w Sosnowcu

WI-FI

Kancelaria notariusza Tomasza Krawczyka zapewnia swoim klientom bezpłatny dostęp do sieci WiFi tak aby w łatwy i bezpieczny sposób móc dokonać przelewu bankowego związanego z dokonywaną w kancelarii czynnością prawną.

Dostępność u notariusza w Sosnowcu

NIEPEŁNOSPRAWNI

Bezpośrednio przed Kancelarią znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Kancelaria znajduje się na pierwszym piętrze ale wszystkie drzwi są bardzo szerokie a schody prowadzące na piętro są niskie.

Mapa dojazdu do notariusza w Sosnowcu

PARKING

Parking bezpłatny wzdłuż Małachowskiego

Parking na placu przy Alei Zwycięstwa

Parking na placu przy Mościckiego

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Kancelaria notarialna notariusza Tomasza Krawczyka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie licznych przystanków komunikacji miejskiej:

Korzystna lokalizacja kancelarii i dobrze zorganizowana komunikacja miejska pozwalają w łatwy i wygodny sposób dojechać do naszej Kancelarii ze wszystkich dzielnic Sosnowca, z miast Zagłębia Dąbrowskiego takich jak Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, Wojkowice, jak również z pozostałych miast regionu: Katowic, Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Mysłowic, Jaworzna.